سرورهای اختصاصی ایران

Linux LinBP-50 LinBP-100 LinBP-250 LinBP-500 LinBP-1000 LinBP-2500 LinBP-5000
CPU 50 MB 100 MB 250 MB 500 MB 1000 MB 2500 MB 5000 MB
Disk 3 GB 5 GB 7 GB 10 GB 15 GB 25 GB 60 GB
Ram نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
Transfer نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
IP cPanel cPanel cPanel cPanel cPanel cPanel cPanel
Backup Space لينوکس لينوکس لينوکس لينوکس لينوکس لينوکس لينوکس
NIC Card نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
Price/annually 25,000T 35,000T 65,000T 110,000T 160,000T 250,000T 350,000T
سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش