حذف پسوند فایل از آدرس (دریافت پیوندک)

نوشته شده در تاریخ: 07/06/93 | نویسنده:هادی شهیدی

URL مخفف Uniform Resource Locator میباشد.

URL همان محتوایی است که در آدرس بار Browser نشان داده میشود.قسمت اول URL پروتکل ارتباطی وب سایت را مشخص میکند که با ” //: ” از آدرس سایت جدا میشود.

اگر میخواهید بدانید که چگونه پسوند فایل مثلاً php. از URL مخفی و خذف میشود روش کار قرار دادن کد زیر در فایل htaccess. است.

Options +FollowSymLinks
Options +Indexes
RewriteEngine on
RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} !-d
RewriteRule ^([^.]+)$ $1.php [NC,L]

برای حذف پسوند html. از URL مطابق زیر انجام میشود.

Options +FollowSymLinks
Options +Indexes
RewriteEngine on
RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} !-d
RewriteRule ^([^.]+)$ $1.html [NC,L]

انجام کارفوق برای امنیت بیشتر و حتی کمک به SEO مفید خواهد بود.