خطای Umbraco.Core.Persistence.SqlSyntax.SqlSyntaxContext

Server Error in '/' Application. You must set the singleton 'Umbraco.Core.Persistence.SqlSyntax.SqlSyntaxContext' to use an sql syntax provider Parameter name: SqlSyntaxProvider شما هم ممکن است با خطای زیر

Server Error in ‘/’ Application.
You must set the singleton ‘Umbraco.Core.Persistence.SqlSyntax.SqlSyntaxContext’ to use an sql syntax provider
Parameter name: SqlSyntaxProvider

در وب سایت ویندوزی خود مواجه شده باشید این خطا مربوط به فایل web.config می باشد. ادامه مطلب