خطای The transaction log for database ‘xxxx’ is full due to (دریافت پیوندک)

نوشته شده در تاریخ: 30/05/95 | نویسنده:هادی شهیدی

زمانی که لاگ فایل دیتابیس sql server از حد تعریف شده بزرگتر شود این خطا بر
روی وب سایت شما یا بر روی SQL SERVER مشاهده میشود.

log_backup

برای این منظور لازم است در درون سرور از طریق SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO به دیتابیس سرور متصل شوید و موارد زیر را به دقت انجام دهید.

1) نام دیتابیس را انتخاب کنید  و Properties آن را بگیرد.
2) گذینه option را پیدا کنید و recovery option را روی Simple قرار دهید و دکمه OK را بزنید.
3) مجدداً دیتابیس را انتخاب کنید و کلیک راست کنید و از گذینه Task وارد Shirin شوید و در زیر shirin گذینه Files را انتخاب کنید.
4) File Type را روی Log بگذارید  و با گذینه Release Unused Space دکمه Ok را بزنید.

در این حالت فضای اضافی log که به حد نهایی رسیده بود آزاد میشود.