خطای Umbraco.Core.Persistence.SqlSyntax.SqlSyntaxContext (دریافت پیوندک)

نوشته شده در تاریخ: 22/01/95 | نویسنده:هادی شهیدی

Server Error in '/' Application. You must set the singleton 'Umbraco.Core.Persistence.SqlSyntax.SqlSyntaxContext' to use an sql syntax provider Parameter name: SqlSyntaxProvider شما هم ممکن است با خطای زیر

Server Error in ‘/’ Application.
You must set the singleton ‘Umbraco.Core.Persistence.SqlSyntax.SqlSyntaxContext’ to use an sql syntax provider
Parameter name: SqlSyntaxProvider

در وب سایت ویندوزی خود مواجه شده باشید این خطا مربوط به فایل web.config می باشد.

برای رفع خطا بایستی umbraco db connection string خود را باید چک کنید.

در قسمت Connection String پیش از نام

محتوای زیر را اضافه کنید

بدین صورت مشکل حل خواهد شد.