دامنه چیست ؟


نام دامنه از دو قسمت تشکیل شده است: نام اصلی و پسوند دامنه، نام دامنه میتواند نام شرکت یا موسسه یا سازمان شما و یا نام برند تجاری شما باشد پسوند دامنه نیز نوع فعالیت شما را مشخص میکند البته برای هیچ کدام چه نام و چه پسوند محدودیتی وجود ندارد و تنها شما باید نام و پسوندی را انتخاب نمایید که قبلاً توسط فرد یا شرکتی به ثبت نرسیده باشد.