تعرفه ثبت،انتقال وتمدید دامنه

در میان میلیون ها دامنه ای که تاکنون ثبت شده است
جای دامنه شما خالی است.
ثبت آنلاین دامنه – تحویل آنی دامنه
به راحتی دامنه خود را ثبت یا انتقال دهید و از مزایای مدیریت و تمدید مستمر دامنه
در ایران وب هاست استفاده نمایید
شاید مکان و موقعیت مکانی فعلی شما تغییر کند اما نام دامنه شما برای همیشه
در فضای اینترنت قابل دسترس خواهد ماند.
هم اکنون امکان ثبت دامنه های مختلف با پسوند های گوناگون و متنوع در ایران وب هاست میسر است.

به راحتی در کمتر از چند دقیقه دامین دلخواه خود را به نام خودتان ثبت کنید و از مزایای
داشتن یک دامین استفاده نمایید.

domains
logo com - تعرفه ثبت دامنه
logo net - تعرفه ثبت دامنه
logo ir - تعرفه ثبت دامنه
logo org - تعرفه ثبت دامنه
logo co - تعرفه ثبت دامنه
logo info - تعرفه ثبت دامنه
domain_form
  • ثبت دامنه با مشخصات کامل متقاضی
  • دارای کنترل پنل مجزا برای هر دامنه
  • امکان تغییر نیم سرور توسط مالک دامنه
  • امکان تمدید زودتر از موعد از طریق پرتال مشتریان
  • امکان مخفی نمودن whois دامنه
  • امکان قفل دامنه جهت جلوگیری از سرقت دامنه
  • امکان فوروارد دامنه به آدرس دلخواه
  • تعریف رکورد DNS بر روی دامنه
  • انتقال آسان دامنه به سایر ثبت کننده ها
انتقال (تومان)تمدید سالیانه (تومان)ثبت سالیانه (تومان)دامنه
۲٤۵,۰۰۰۲٤۵,۰۰۰۲٤۵,۰۰۰com.
٣٣۰,۰۰۰٣٣۰,۰۰۰٣٣۰,۰۰۰net.
۲۶۰,۰۰۰۲۶۰,۰۰۰۲۶۰,۰۰۰org.
٢۷۰,۰۰۰٢۷۰,۰۰۰٢۷۰,۰۰۰biz.
۲۶۰,۰۰۰۲۶۰,۰۰۰۲۶۰,۰۰۰info.
۶٣۵,۰۰۰۶٣۵,۰۰۰۶٣۵,۰۰۰co.
۱٨۵,۰۰۰۱٨۵,۰۰۰۱٨۵,۰۰۰ws.
٣٠٥,٠٠٠٣٠٥,٠٠٠٣٠٥,٠٠٠asia.
٢٤١,٠٠٠٢٤١,٠٠٠٢٤١,٠٠٠media.
٣۶۰,۰۰۰٣۶۰,۰۰۰٣۶۰,۰۰۰me.
۱۶,۰۰۰۱۶,۰۰۰۱۶,۰۰۰ir.
٨٣,٠٠٠٨٣,٠٠٠٨٣,٠٠٠us.
١۵٠٠٠١۵٠٠٠١۵٠٠٠co.ir.
١۵٠٠٠١۵٠٠٠١۵٠٠٠ac.ir.
۷۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰de.
۷۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰at.
۹۵,۰۰۰۹۵,۰۰۰۹۵,۰۰۰ca.
۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰es.
۱۲۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰tw.
۹۶,۶۰۰۹۶,۶۰۰۹۶,۶۰۰today.
۹۶,۶۰۰۹۶,۶۰۰۹۶,۶۰۰website.
٣۸۵,۰۰۰٣۸۵,۰۰۰٣۸۵,۰۰۰co.com.
۱۵۹,۰۰۰۱۵۹,۰۰۰۱۵۹,۰۰۰gallery.
۶۷۰,۰۰۰۶۷۰,۰۰۰۶۷۰,۰۰۰shop.
٩٤,٠٠٠٩٤,٠٠٠٩٤,٠٠٠cc.
۱۰۸,۰۰۰۱۰۸,۰۰۰۱۰۸,۰۰۰com.tw.
۶۶,۰۰۰۶۶,۰۰۰۶۶,۰۰۰tips.
۱۷۰,۰۰۰۱۷۰,۰۰۰۱۷۰,۰۰۰online.
۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰green.
۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰trade.
١٥٩,٠٠٠١٥٩,٠٠٠١٥٩,٠٠٠company.
٣٥٧,٠٠٠٣٥٧,٠٠٠٣٥٧,٠٠٠io.
٩٧,٠٠٠٩٧,٠٠٠٩٧,٠٠٠فارسی.com
١٢٥,٠٠٠١٢٥,٠٠٠١٢٥,٠٠٠فارسی.net
١٠٢,٠٠٠١٠٢,٠٠٠١٠٢,٠٠٠in.
٩٠,٠٠٠٩٠,٠٠٠٩٠,٠٠٠name.
١٩٢,٠٠٠١٩٢,٠٠٠١٩٢,٠٠٠bz.
٥٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠tv.
٣٣٠,٠٠٠٣٣٠,٠٠٠٣٣٠,٠٠٠mobi.
١٥٩,٠٠٠١٥٩,٠٠٠١٥٩,٠٠٠center.
٢٤١,٠٠٠٢٤١,٠٠٠٢٤١,٠٠٠zone.
٢٤١,٠٠٠٢٤١,٠٠٠٢٤١,٠٠٠glass.
١۵٠٠٠١۵٠٠٠١۵٠٠٠sch.ir.
١٥٣,٠٠٠١٥٣,٠٠٠١٥٣,٠٠٠app.
۶۰۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰blog.