[ جستجوی دامنه مورد نظر خود را از اینجا شروع کنید ]

جستجو برای ثبت و انتقال دامنه و در چند ثانیه بر روی شبکه جهانی اینترنت دیده شوید

۸۰۷,۰۰۰ تومان سالانه

۴۸,۰۰۰ تومان سالانه

۱,۳۶۸,۰۰۰ تومان سالانه

۸۰۸,۰۰۰ تومان سالانه

۸۸۷,۰۰۰ تومان سالانه

تعرفه سایر دامنه ها و پسوندها

ثبت / انتقال دامنه


ایران وب هاست ارایه دهنده خدمات حرفه ای جستجو , ثبت و انتقال دامنه
با استفاده از این سرویس میتوانید دامنه مورد نظر خود را به سرعت ثبت یا به ایران وب هاست منتقل نمایید
و از مزایای ثبت دامنه در ایران وب هاست استفاده نمایید

 • ثبت دامنه با مشخصات کامل متقاضی
 • دارای کنترل پنل مجزا برای هر دامنه
 • امکان تغییر نیم سرور توسط مالک دامنه
 • امکان تمدید زودتر از موعد از طریق پرتال مشتریان
 • امکان مخفی نمودن whois دامنه
 • امکان قفل دامنه جهت جلوگیری از سرقت دامنه
 • امکان فوروارد دامنه به آدرس دلخواه
 • تعریف رکورد DNS بر روی دامنه
 • انتقال آسان دامنه به سایر ثبت کننده ها
پسوندثبت تومانتمدید تومانانتقال ریال
com۸۰۷,۰۰۰۸۰۷,۰۰۰۸۰۷,۰۰۰
hospital۳,۱۷۸,۰۰۰۳,۱۷۸,۰۰۰۳,۱۷۸,۰۰۰
tech۳,۰۷۰,۰۰۰۳,۰۷۰,۰۰۰۳,۰۷۰,۰۰۰
net۸۸۷,۰۰۰۸۸۷,۰۰۰۸۸۷,۰۰۰
org۸۰۸,۰۰۰۸۰۸,۰۰۰۸۰۸,۰۰۰
ir۴۸,۰۰۰۵۵,۰۰۰۴۸,۰۰۰
biz۱,۱۱۵,۰۰۰۱,۱۱۵,۰۰۰۱,۱۱۵,۰۰۰
info۱,۳۶۸,۰۰۰۱,۳۶۸,۰۰۰۱,۳۶۸,۰۰۰
ws۱,۷۱۰,۰۰۰۱,۷۱۰,۰۰۰۱,۷۱۰,۰۰۰
name۸۹۸,۰۰۰۸۹۸,۰۰۰۸۹۸,۰۰۰
us۵۳۱,۰۰۰۵۳۱,۰۰۰۵۳۱,۰۰۰
tv۳,۸۲۳,۰۰۰۳,۸۲۳,۰۰۰۳,۸۲۳,۰۰۰
cc۶۵۴,۰۰۰۶۵۴,۰۰۰۶۵۴,۰۰۰
co۱,۹۹۵,۰۰۰۱,۹۹۵,۰۰۰۱,۹۹۵,۰۰۰
in۴۱۰,۰۰۰۴۱۰,۰۰۰۴۱۰,۰۰۰
io۳,۶۷۸,۰۰۰۳,۶۷۸,۰۰۰۳,۶۷۸,۰۰۰
asia۸۱۷,۰۰۰۸۱۷,۰۰۰۸۱۷,۰۰۰
mobi۱,۷۱۰,۰۰۰۱,۷۱۰,۰۰۰۱,۷۱۰,۰۰۰
company۷۳۰,۰۰۰۷۳۰,۰۰۰۷۳۰,۰۰۰
center۸۶۱,۰۰۰۸۶۱,۰۰۰۸۶۱,۰۰۰
zone۱,۹۲۳,۰۰۰۱,۹۲۳,۰۰۰۱,۹۲۳,۰۰۰
co.ir۲۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰
ac.ir۲۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰
sch.ir۲۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰
gallery۱,۲۵۴,۰۰۰۱,۲۵۴,۰۰۰۱,۲۵۴,۰۰۰
media۲,۰۹۰,۰۰۰۲,۰۹۰,۰۰۰۲,۰۹۰,۰۰۰
me۱,۱۱۱,۰۰۰۱,۱۱۱,۰۰۰۱,۱۱۱,۰۰۰
app۱,۰۸۳,۰۰۰۱,۰۸۳,۰۰۰۱,۰۸۳,۰۰۰
shop۱,۹۶۱,۰۰۰۱,۹۶۱,۰۰۰۱,۹۶۱,۰۰۰
eu۴۱۹,۰۰۰۴۱۹,۰۰۰۴۱۹,۰۰۰
de۵۷۷,۰۰۰۵۷۷,۰۰۰۵۷۷,۰۰۰
ca۴,۱۷۶,۰۰۰۴,۱۷۶,۰۰۰۴,۱۷۶,۰۰۰
es۳,۰۱۶,۰۰۰۳,۰۱۶,۰۰۰۳,۰۱۶,۰۰۰
click۷۶۹,۰۰۰۷۶۹,۰۰۰۷۶۹,۰۰۰
tw۳,۹۲۰,۰۰۰۳,۹۲۰,۰۰۰۳,۹۲۰,۰۰۰
tips۱,۶۴۲,۰۰۰۱,۶۴۲,۰۰۰۱,۶۴۲,۰۰۰
store۳,۵۶۶,۰۰۰۳,۵۶۶,۰۰۰۳,۵۶۶,۰۰۰
today۱,۴۲۱,۰۰۰۱,۴۲۱,۰۰۰۱,۴۲۱,۰۰۰
website۱,۳۳۷,۰۰۰۱,۳۳۷,۰۰۰۱,۳۳۷,۰۰۰
co.com۱,۶۳۴,۰۰۰۱,۶۳۴,۰۰۰۱,۶۳۴,۰۰۰
fr۴,۶۳۶,۰۰۰۴,۶۳۶,۰۰۰۴,۶۳۶,۰۰۰
com.tw۳,۴۴۵,۰۰۰۳,۴۴۵,۰۰۰۳,۴۴۵,۰۰۰
ae۶,۹۹۷,۰۰۰۶,۹۹۷,۰۰۰۶,۹۹۷,۰۰۰
online۲,۰۴۳,۰۰۰۲,۰۴۳,۰۰۰۲,۰۴۳,۰۰۰
green۴,۳۹۰,۰۰۰۴,۳۹۰,۰۰۰۴,۳۹۰,۰۰۰
trade۱,۶۳۳,۰۰۰۱,۶۳۳,۰۰۰۱,۶۳۳,۰۰۰
ru۶,۸۰۴,۰۰۰۶,۸۰۴,۰۰۰۶,۸۰۴,۰۰۰
kz۶۴۳,۰۰۰۶۴۳,۰۰۰۶۴۳,۰۰۰
academy۲,۰۹۰,۰۰۰۲,۰۹۰,۰۰۰۲,۰۹۰,۰۰۰
works۱۱۴,۰۰۰۷۱۰,۰۰۰۷۱۰,۰۰۰
dev۹۰۲,۰۰۰۹۰۲,۰۰۰۹۰۲,۰۰۰
uk۶۴۵,۰۰۰۹۹۷,۰۰۰۶۴۵,۰۰۰
work۵۵۹,۰۰۰۵۵۹,۰۰۰۵۵۹,۰۰۰
sale۱,۶۳۴,۰۰۰۱,۶۳۴,۰۰۰۱,۶۳۴,۰۰۰
xyz۷۹۱,۰۰۰۷۹۱,۰۰۰۷۹۱,۰۰۰
clinic۱,۴۲۲,۰۰۰۱,۴۲۲,۰۰۰۱,۴۲۲,۰۰۰
studio۱,۸۲۴,۰۰۰۱,۸۲۴,۰۰۰۱,۸۲۴,۰۰۰
one۱,۲۳۹,۰۰۰۱,۲۳۹,۰۰۰۱,۲۳۹,۰۰۰
vip۱,۰۲۶,۰۰۰۱,۰۲۶,۰۰۰۱,۰۲۶,۰۰۰
social۲,۰۹۸,۰۰۰۲,۰۹۸,۰۰۰۲,۰۹۸,۰۰۰
ai۱۹,۸۷۰,۰۰۰۱۹,۸۷۰,۰۰۰۱۹,۸۷۰,۰۰۰
homes۱,۴۱۰,۰۰۰۱,۴۱۰,۰۰۰۱,۴۱۰,۰۰۰
co.uk۱,۰۴۴,۰۰۰۱,۰۴۴,۰۰۰۱,۰۴۴,۰۰۰
blog۱,۶۳۴,۰۰۰۱,۶۳۴,۰۰۰۱,۶۳۴,۰۰۰
support۳۰۵,۰۰۰۳۰۵,۰۰۰۳۰۵,۰۰۰
network۱,۴۲۱,۰۰۰۱,۴۲۱,۰۰۰۱,۴۲۱,۰۰۰
team۱,۹۲۳,۰۰۰۱,۹۲۳,۰۰۰۱,۹۲۳,۰۰۰
club۶۵۴,۰۰۰۶۵۴,۰۰۰۶۵۴,۰۰۰
group۱,۷۹۷,۰۰۰۱,۷۹۷,۰۰۰۱,۷۹۷,۰۰۰
site۱,۶۳۴,۰۰۰۱,۶۳۴,۰۰۰۱,۶۳۴,۰۰۰
pro۱,۳۶۸,۰۰۰۱,۳۶۸,۰۰۰۱,۳۶۸,۰۰۰
global۴,۳۹۰,۰۰۰۴,۳۹۰,۰۰۰۴,۳۹۰,۰۰۰
photo۲,۷۲۴,۰۰۰۲,۷۲۴,۰۰۰۲,۷۲۴,۰۰۰
pw۱,۲۸۳,۰۰۰۱,۲۸۳,۰۰۰۱,۲۸۳,۰۰۰
agency۱,۴۲۱,۰۰۰۱,۴۲۱,۰۰۰۱,۴۲۱,۰۰۰
com.tr۲,۸۸۰,۰۰۰۲,۸۸۰,۰۰۰۲,۸۸۰,۰۰۰
com.co۷۱۳,۰۰۰۷۱۳,۰۰۰۷۱۳,۰۰۰
de.com۳,۰۱۳,۰۰۰۳,۰۱۳,۰۰۰۳,۰۱۳,۰۰۰
 • قیمت های ذکر شده بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
 • در هنگام تکمیل سفارش ۹ درصد مالیات بر ارزش افروده به قیمت ها اضافه می گردد.

سوالات متدوال

ممکن است پاسخ سوال شما در این سوالات نباشد میتواند همواره از طریق تماس با ما سوالات خود را مطرح فرمایید.

دامنه نام رسمی سایت شماست که دیگران از طریق این نام به وب سایت شما دسترسی خواهند داشت.
هر دامنه از دو بخش تشکیل شده است نام و پسوند.
نام دامنه می تواند نام برند، نام مجموعه یا هر نام دیگری که شما انتخاب می کنید می تواند باشد و پسوند دامنه می تواند ماهیت وب سایت شما را مشخص کند.
امروزه برای مشاغل و رشته های مختلف پسوند های مختلفی در دسترس و قابل استفاده قرار گرفته است.

دامنه در واقع فونداسیون و زیرساخت اولیه وب سایت شما محسوب می گردد.
نام دامنه در واقع نامی است که بازدیدکنندگان با آن نام به وب سایت شما مراجعه می کنند و وب سایت شما را با این نام می‌شناسند.
بنابراین داشتن یک دامنه که به نام یا کسب و کار شما نزدیک است بسیار اهمیت دارد.

ایران وب هاست یکی از شرکت های با سابقه در میزبانی و ثبت دامنه می باشد. تاکنون هزاران دامنه توسط این شرکت به ثبت رسیده است.
* ایران وب هاست دارای نمایندگی رسمی از برترین و معتبرترین ثبت کنندگان اصلی دامنه می باشد.

در واقع دامنه فقط نامی است که شما به ثبت می رساند و مالک آن هستید اما برای داشتن یک وب سایت نیاز به فضای میزبانی (‌هاست)‌ دارید تا بتوانید محتوای وب سایت خود که شامل متن و تصویر است را در آن قرار دهید.
دامنه بدون میزبانی نمی تواند در شبکه اینترنت فعال باشد و دیده شود. تهیه یک سرویس میزبانی در کنار دامنه برای فعال سازی وب سایت ضروری است.

شما ممکن است مالک یک یا ده ها دامنه باشید و در این زمینه هیچ محدودیتی وجود ندارد. شما مالک این دامنه ها هستید و در صورت تمایل می توانید مالکیت آنها را به فرد یا مجموعه ای دیگر منتقل نمایید.
برای انتقال این مالکیت فرآیندی وجود دارد که براحتی می توانید آن را از طریق ایران وب هاست به انجام برسانید.

اکنون ده ها پسوند مختلف از پسوند های دامنه com تا gallery و پسوند کشورها مانند ca و es در ایران وب هاست قابل ثبت هستند و شما می توانید به راحتی متناسب با کسب و کار خود یک یا چند دامنه را به ثبت برسانید.
همچین امکان آن را خواهید داشت که همه دامنه ها یک وب سایت واحد را نمایش دهند.

برای ثبت دامنه به نام خودتان باید در فرم جستجو نام دامنه را جستجو نمایید. در صورتی که دامنه با پسوند مورد نظر در دسترس باشد و توسط فرد دیگری ثبت نشده باشد می تواند با ادامه فرآیند سفارش و پرداخت هزینه های مربوطه مالکیت آن دامنه را برای خود بدست آورید.

– بهتر است در انتخاب نام دامنه ، به نزدیک بودن نام آن با نام مورد نظر و کسب و کار دقت فرمایید.
– بهتر است از کاراکترها و حروف مناسب استفاده نمایید.
– می توانید با افزودن کلماتی مانند co و یا استفاده از – دامنه انتخاب خود را گسترش دهید.
– در صورتی که با پسوند مورد نظر دامنه در دسترس نبود می توانید پسوند های دیگری را انتخاب نمایید.
– حدالامکان سعی کنید نام دامنه کوتاه باشد اما دقت کنید دامنه هایی ۲ یا ۳ یا ۴ حرفی و حتی ۵ حرفی نیز به راحتی قابل ثبت نیستند اما با جستجو می توانید شانس خود را آزمایش کنید.

بعضی از پسوند ها بخصوص پسوند کشورها مانند es. یا fr. یا ca. نیاز به اطلاعات بیشتری مانند اطلاعات مکانی شما در آن مکان دارند اما ایران وب هاست می تواند با استفاده از امکانات و درگاه هایی که در اختیار دارد این دامنه ها را برای شما به ثبت برساند.

ممکن است فرآیند ثبت این دامنه ها کمی زمان بر باشد و یا ممکن است امکان ثبت دامنه وجود نداشته باشد اما ما در ایران وب هاست تمام تلاشمان را برای ثبت این دامنه ها انجام خواهیم داد.

* تاکنون صدها دامنه از همین نوع در ایران وب هاست به ثبت رسیده و در اختیار مشترکین قرار داده شده است.

آماده پاسخگویی هستیم…

در کنار شما هستیم و میتوانیم از یکی از راه های روبرو پاسخگوی پرسشهای شما باشیم.

گفتگوی آنلاین از طریق چت وب سایت

ازتباط از طریق ایمیل

تماس از طریق تلفن
۰۲۱۹۱۰۱۰۲۱۱