[ جستجوی دامنه مورد نظر خود را از اینجا شروع کنید ]

جستجو برای ثبت و انتقال دامنه و در چند ثانیه بر روی شبکه جهانی اینترنت دیده شوید

۵۱۸,۰۰۰ تومان سالانه

۲۵,۰۰۰ تومان سالانه

۷۹۸,۰۰۰ تومان سالانه

۵۶۰,۰۰۰ تومان سالانه

۶۱۵,۰۰۰ تومان سالانه

ثبت / انتقال دامنه


ایران وب هاست ارایه دهنده خدمات حرفه ای جستجو , ثبت و انتقال دامنه
با استفاده از این سرویس میتوانید دامنه مورد نظر خود را به سرعت ثبت یا به ایران وب هاست منتقل نمایید
و از مزایای ثبت دامنه در ایران وب هاست استفاده نمایید

 • ثبت دامنه با مشخصات کامل متقاضی
 • دارای کنترل پنل مجزا برای هر دامنه
 • امکان تغییر نیم سرور توسط مالک دامنه
 • امکان تمدید زودتر از موعد از طریق پرتال مشتریان
 • امکان مخفی نمودن whois دامنه
 • امکان قفل دامنه جهت جلوگیری از سرقت دامنه
 • امکان فوروارد دامنه به آدرس دلخواه
 • تعریف رکورد DNS بر روی دامنه
 • انتقال آسان دامنه به سایر ثبت کننده ها
انتقال (تومان)تمدید سالیانه (تومان)ثبت سالیانه (تومان)پسوند دامنه
۵۱۸,۰۰۰۵۱۸,۰۰۰۵۱۸,۰۰۰com.
۶۱۵,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰net.
۵۶۰,۰۰۰۵۶۰,۰۰۰۵۶۰,۰۰۰org.
۷۵۲,۰۰۰۷۵۲,۰۰۰۷۵۲,۰۰۰biz.
۷۹۸,۰۰۰۷۹۸,۰۰۰۷۹۸,۰۰۰info.
۱,۵۰۵,۰۰۰۱,۵۰۵,۰۰۰۱,۵۰۵,۰۰۰co.
۸۱۹,۰۰۰۸۱۹,۰۰۰۸۱۹,۰۰۰ws.
b,ad ,typb,ad ,typb,ad ,typasia.
۴۵۸,۰۰۰۴۵۸,۰۰۰۴۵۸,۰۰۰media.
۱,۰۳۸,۰۰۰۱,۰۳۸,۰۰۰۱,۰۳۸,۰۰۰me.
۲۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰
۲۵,۰۰۰co.ir.
۲۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰ac.ir.
NFNFNFat.
۳۴۲,۰۰۰۳۴۲,۰۰۰۳۴۲,۰۰۰today.
۹۹,۶۰۰۹۹,۶۰۰۹۹,۶۰۰website.
۹۸۰,۰۰۰۱,۱۹۰,۰۰۰۹۸۰,۰۰۰co.com.
۶۵,۰۰۰۷۵۰,۰۰۰۶۵,۰۰۰
gallery.
۱,۲۹۸,۰۰۰۱,۲۹۸,۰۰۰۱,۲۹۸,۰۰۰shop.
۱۳۵,۰۰۰۱۳۵,۰۰۰۱۳۵,۰۰۰cc.
۱۰,۸۰۰۱۰۸,۰۰۰۱۰۸,۰۰۰com.tw.
۳۴۲,۰۰۰۳۴۲,۰۰۰۳۴۲,۰۰۰
tips.
۱,۱۷۷,۰۰۰۱,۱۷۷,۰۰۰۱,۱۷۷,۰۰۰online.
۹۲۰,۰۰۰۹۲۰,۰۰۰۹۲۰,۰۰۰green.
۹۲۰,۰۰۰۹۲۰,۰۰۰۹۲۰,۰۰۰trade.
۸۰۹,۰۰۰۸۰۹,۰۰۰۸۰۹,۰۰۰company.
۱,۷۳۰,۰۰۰۱,۷۳۰,۰۰۰۱,۷۳۰,۰۰۰io.
۳۰۵,۰۰۰۳۰۵,۰۰۰۳۰۵,۰۰۰فارسی.com
۴۱۰,۰۰۰۴۱۰,۰۰۰۴۱۰,۰۰۰فارسی.net
۱۶۳,۰۰۰۱۶۳,۰۰۰۱۶۳,۰۰۰name.
NFNFNFbz.
۱,۵۵۷,۰۰۰۱,۵۵۷,۰۰۰۱,۵۵۷,۰۰۰
tv.
۹۳۰,۰۰۰۹۳۰,۰۰۰۹۳۰,۰۰۰mobi.
۸۶۱,۰۰۰۸۶۱,۰۰۰۸۶۱,۰۰۰center.
۵۱۳,۰۰۰۵۱۳,۰۰۰۵۱۳,۰۰۰zone.
NFNFNFglass.
۲۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰sch.ir.
۷۰۶,۰۰۰۷۰۶,۰۰۰۷۰۶,۰۰۰app.
۱,۱۶۱,۰۰۰۱,۱۶۱,۰۰۰۱,۱۶۱,۰۰۰blog.
۳۰۵,۰۰۰۳۰۵,۰۰۰۳۰۵,۰۰۰support.
۳۰۸,۰۰۰۳۰۸,۰۰۰۳۰۸,۰۰۰network.
۶۵۴,۰۰۰۶۵۴,۰۰۰۶۵۴,۰۰۰club.
۴۶۴,۰۰۰۴۶۴,۰۰۰۴۶۴,۰۰۰team.
۳۰۸,۰۰۰۳۰۸,۰۰۰۳۰۸,۰۰۰group.
۴۴۶,۰۰۰۴۴۶,۰۰۰۴۴۶,۰۰۰site.
۳۸۰,۰۰۰۳۸۰,۰۰۰۳۸۰,۰۰۰academy.
۶۷۹,۰۰۰۶۷۹,۰۰۰۶۷۹,۰۰۰pro.
۲,۸۴۶,۰۰۰۲,۸۴۶,۰۰۰۲,۸۴۶,۰۰۰global.
NFNFNFone.
۱,۱۶۱,۰۰۰۱,۱۶۱,۰۰۰۱,۱۶۱,۰۰۰photo.
۱۱۵,۰۰۰۱۱۵,۰۰۰۱۱۵,۰۰۰pw.
۹۵۰,۰۰۰۹۵۰,۰۰۰۹۵۰,۰۰۰agency.
۴,۳۵۰,۰۰۰۴,۳۵۰,۰۰۰۴,۳۵۰,۰۰۰.ae
انتقال (تومان)تمدید سالیانه (تومان)ثبت سالیانه (تومان)پسوند دامنه
۵۱۸,۰۰۰۵۱۸,۰۰۰۵۱۸,۰۰۰com.
۶۱۵,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰۶۱۵,۰۰۰net.
۵۶۰,۰۰۰۵۶۰,۰۰۰۵۶۰,۰۰۰org.
۷۵۲,۰۰۰۷۵۲,۰۰۰۷۵۲,۰۰۰biz.
۷۹۸,۰۰۰۷۹۸,۰۰۰۷۹۸,۰۰۰info.
۱,۵۰۵,۰۰۰۱,۵۰۵,۰۰۰۱,۵۰۵,۰۰۰co.
۸۱۹,۰۰۰۸۱۹,۰۰۰۸۱۹,۰۰۰ws.
b,ad ,typb,ad ,typb,ad ,typasia.
۴۵۸,۰۰۰۴۵۸,۰۰۰۴۵۸,۰۰۰media.
۱,۰۳۸,۰۰۰۱,۰۳۸,۰۰۰۱,۰۳۸,۰۰۰me.
۲۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰
۲۵,۰۰۰co.ir.
۲۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰ac.ir.
NFNFNFat.
۳۴۲,۰۰۰۳۴۲,۰۰۰۳۴۲,۰۰۰today.
۹۹,۶۰۰۹۹,۶۰۰۹۹,۶۰۰website.
۹۸۰,۰۰۰۱,۱۹۰,۰۰۰۹۸۰,۰۰۰co.com.
۶۵,۰۰۰۷۵۰,۰۰۰۶۵,۰۰۰
gallery.
۱,۲۹۸,۰۰۰۱,۲۹۸,۰۰۰۱,۲۹۸,۰۰۰shop.
۱۳۵,۰۰۰۱۳۵,۰۰۰۱۳۵,۰۰۰cc.
۱۰,۸۰۰۱۰۸,۰۰۰۱۰۸,۰۰۰com.tw.
۳۴۲,۰۰۰۳۴۲,۰۰۰۳۴۲,۰۰۰
tips.
۱,۱۷۷,۰۰۰۱,۱۷۷,۰۰۰۱,۱۷۷,۰۰۰online.
۹۲۰,۰۰۰۹۲۰,۰۰۰۹۲۰,۰۰۰green.
۹۲۰,۰۰۰۹۲۰,۰۰۰۹۲۰,۰۰۰trade.
۸۰۹,۰۰۰۸۰۹,۰۰۰۸۰۹,۰۰۰company.
۱,۷۳۰,۰۰۰۱,۷۳۰,۰۰۰۱,۷۳۰,۰۰۰io.
۳۰۵,۰۰۰۳۰۵,۰۰۰۳۰۵,۰۰۰فارسی.com
۴۱۰,۰۰۰۴۱۰,۰۰۰۴۱۰,۰۰۰فارسی.net
۱۶۳,۰۰۰۱۶۳,۰۰۰۱۶۳,۰۰۰name.
NFNFNFbz.
۱,۵۵۷,۰۰۰۱,۵۵۷,۰۰۰۱,۵۵۷,۰۰۰
tv.
۹۳۰,۰۰۰۹۳۰,۰۰۰۹۳۰,۰۰۰mobi.
۸۶۱,۰۰۰۸۶۱,۰۰۰۸۶۱,۰۰۰center.
۵۱۳,۰۰۰۵۱۳,۰۰۰۵۱۳,۰۰۰zone.
NFNFNFglass.
۲۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰sch.ir.
۷۰۶,۰۰۰۷۰۶,۰۰۰۷۰۶,۰۰۰app.
۱,۱۶۱,۰۰۰۱,۱۶۱,۰۰۰۱,۱۶۱,۰۰۰blog.
۳۰۵,۰۰۰۳۰۵,۰۰۰۳۰۵,۰۰۰support.
۳۰۸,۰۰۰۳۰۸,۰۰۰۳۰۸,۰۰۰network.
۶۵۴,۰۰۰۶۵۴,۰۰۰۶۵۴,۰۰۰club.
۴۶۴,۰۰۰۴۶۴,۰۰۰۴۶۴,۰۰۰team.
۳۰۸,۰۰۰۳۰۸,۰۰۰۳۰۸,۰۰۰group.
۴۴۶,۰۰۰۴۴۶,۰۰۰۴۴۶,۰۰۰site.
۳۸۰,۰۰۰۳۸۰,۰۰۰۳۸۰,۰۰۰academy.
۶۷۹,۰۰۰۶۷۹,۰۰۰۶۷۹,۰۰۰pro.
۲,۸۴۶,۰۰۰۲,۸۴۶,۰۰۰۲,۸۴۶,۰۰۰global.
NFNFNFone.
۱,۱۶۱,۰۰۰۱,۱۶۱,۰۰۰۱,۱۶۱,۰۰۰photo.
۱۱۵,۰۰۰۱۱۵,۰۰۰۱۱۵,۰۰۰pw.
۹۵۰,۰۰۰۹۵۰,۰۰۰۹۵۰,۰۰۰agency.
۴,۳۵۰,۰۰۰۴,۳۵۰,۰۰۰۴,۳۵۰,۰۰۰.ae
 • قیمت های ذکر شده بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
 • در هنگام تکمیل سفارش ۹ درصد مالیات بر ارزش افروده به قیمت ها اضافه می گردد.
انتقال (تومان)تمدید سالیانه (تومان)ثبت سالیانه (تومان)پسوند دامنه
۵۸۳,۰۰۰۵۸۳,۰۰۰۵۸۳,۰۰۰asia.
۲۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰ir.
۴۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰us.
۲۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰
۲۵,۰۰۰co.ir.
۲۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰ac.ir.
۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰de.
NFNFNFat.
۹۵۰,۰۰۰۹۵۰,۰۰۰۹۵۰,۰۰۰ca.
۷۸۰,۰۰۰۷۸۰,۰۰۰۷۸۰,۰۰۰es.
۱۲۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰tw.
۱۰,۸۰۰۱۰۸,۰۰۰۱۰۸,۰۰۰com.tw.
۴۱۰,۰۰۰۴۱۰,۰۰۰۴۱۰,۰۰۰in.
۲۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰sch.ir.
۸۶۸,۰۰۰۸۶۸,۰۰۰۸۶۸,۰۰۰com.tr.
 • قیمت های ذکر شده بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
 • در هنگام تکمیل سفارش ۹ درصد مالیات بر ارزش افروده به قیمت ها اضافه می گردد.

سوالات متدوال

ممکن است پاسخ سوال شما در این سوالات نباشد میتواند همواره از طریق تماس با ما سوالات خود را مطرح فرمایید.

دامنه نام رسمی سایت شماست که دیگران از طریق این نام به وب سایت شما دسترسی خواهند داشت.
هر دامنه از دو بخش تشکیل شده است نام و پسوند.
نام دامنه می تواند نام برند، نام مجموعه یا هر نام دیگری که شما انتخاب می کنید می تواند باشد و پسوند دامنه می تواند ماهیت وب سایت شما را مشخص کند.
امروزه برای مشاغل و رشته های مختلف پسوند های مختلفی در دسترس و قابل استفاده قرار گرفته است.

دامنه در واقع فونداسیون و زیرساخت اولیه وب سایت شما محسوب می گردد.
نام دامنه در واقع نامی است که بازدیدکنندگان با آن نام به وب سایت شما مراجعه می کنند و وب سایت شما را با این نام می‌شناسند.
بنابراین داشتن یک دامنه که به نام یا کسب و کار شما نزدیک است بسیار اهمیت دارد.

ایران وب هاست یکی از شرکت های با سابقه در میزبانی و ثبت دامنه می باشد. تاکنون هزاران دامنه توسط این شرکت به ثبت رسیده است.
* ایران وب هاست دارای نمایندگی رسمی از برترین و معتبرترین ثبت کنندگان اصلی دامنه می باشد.

در واقع دامنه فقط نامی است که شما به ثبت می رساند و مالک آن هستید اما برای داشتن یک وب سایت نیاز به فضای میزبانی (‌هاست)‌ دارید تا بتوانید محتوای وب سایت خود که شامل متن و تصویر است را در آن قرار دهید.
دامنه بدون میزبانی نمی تواند در شبکه اینترنت فعال باشد و دیده شود. تهیه یک سرویس میزبانی در کنار دامنه برای فعال سازی وب سایت ضروری است.

شما ممکن است مالک یک یا ده ها دامنه باشید و در این زمینه هیچ محدودیتی وجود ندارد. شما مالک این دامنه ها هستید و در صورت تمایل می توانید مالکیت آنها را به فرد یا مجموعه ای دیگر منتقل نمایید.
برای انتقال این مالکیت فرآیندی وجود دارد که براحتی می توانید آن را از طریق ایران وب هاست به انجام برسانید.

اکنون ده ها پسوند مختلف از پسوند های دامنه com تا gallery و پسوند کشورها مانند ca و es در ایران وب هاست قابل ثبت هستند و شما می توانید به راحتی متناسب با کسب و کار خود یک یا چند دامنه را به ثبت برسانید.
همچین امکان آن را خواهید داشت که همه دامنه ها یک وب سایت واحد را نمایش دهند.

برای ثبت دامنه به نام خودتان باید در فرم جستجو نام دامنه را جستجو نمایید. در صورتی که دامنه با پسوند مورد نظر در دسترس باشد و توسط فرد دیگری ثبت نشده باشد می تواند با ادامه فرآیند سفارش و پرداخت هزینه های مربوطه مالکیت آن دامنه را برای خود بدست آورید.

– بهتر است در انتخاب نام دامنه ، به نزدیک بودن نام آن با نام مورد نظر و کسب و کار دقت فرمایید.
– بهتر است از کاراکترها و حروف مناسب استفاده نمایید.
– می توانید با افزودن کلماتی مانند co و یا استفاده از – دامنه انتخاب خود را گسترش دهید.
– در صورتی که با پسوند مورد نظر دامنه در دسترس نبود می توانید پسوند های دیگری را انتخاب نمایید.
– حدالامکان سعی کنید نام دامنه کوتاه باشد اما دقت کنید دامنه هایی ۲ یا ۳ یا ۴ حرفی و حتی ۵ حرفی نیز به راحتی قابل ثبت نیستند اما با جستجو می توانید شانس خود را آزمایش کنید.

بعضی از پسوند ها بخصوص پسوند کشورها مانند es. یا fr. یا ca. نیاز به اطلاعات بیشتری مانند اطلاعات مکانی شما در آن مکان دارند اما ایران وب هاست می تواند با استفاده از امکانات و درگاه هایی که در اختیار دارد این دامنه ها را برای شما به ثبت برساند.

ممکن است فرآیند ثبت این دامنه ها کمی زمان بر باشد و یا ممکن است امکان ثبت دامنه وجود نداشته باشد اما ما در ایران وب هاست تمام تلاشمان را برای ثبت این دامنه ها انجام خواهیم داد.

* تاکنون صدها دامنه از همین نوع در ایران وب هاست به ثبت رسیده و در اختیار مشترکین قرار داده شده است.

آماده پاسخگویی هستیم…

در کنار شما هستیم و میتوانیم از یکی از راه های روبرو پاسخگوی پرسشهای شما باشیم.

گفتگوی آنلاین از طریق چت وب سایت

ازتباط از طریق ایمیل

تماس از طریق تلفن
۰۲۱۹۱۰۱۰۲۱۱