[ جستجوی دامنه مورد نظر خود را از اینجا شروع کنید ]

جستجو برای ثبت و انتقال دامنه و در چند ثانیه بر روی شبکه جهانی اینترنت دیده شوید

۷۱۷,۰۰۰ تومان سالانه

۴۸,۰۰۰ تومان سالانه

۱,۲۱۶,۰۰۰ تومان سالانه

۷۱۸,۰۰۰ تومان سالانه

۷۸۸,۰۰۰ تومان سالانه

تعرفه سایر دامنه ها و پسوندها

ثبت / انتقال دامنه


ایران وب هاست ارایه دهنده خدمات حرفه ای جستجو , ثبت و انتقال دامنه
با استفاده از این سرویس میتوانید دامنه مورد نظر خود را به سرعت ثبت یا به ایران وب هاست منتقل نمایید
و از مزایای ثبت دامنه در ایران وب هاست استفاده نمایید

 • ثبت دامنه با مشخصات کامل متقاضی
 • دارای کنترل پنل مجزا برای هر دامنه
 • امکان تغییر نیم سرور توسط مالک دامنه
 • امکان تمدید زودتر از موعد از طریق پرتال مشتریان
 • امکان مخفی نمودن whois دامنه
 • امکان قفل دامنه جهت جلوگیری از سرقت دامنه
 • امکان فوروارد دامنه به آدرس دلخواه
 • تعریف رکورد DNS بر روی دامنه
 • انتقال آسان دامنه به سایر ثبت کننده ها
پسوندثبت تومانتمدید تومانانتقال ریال
com۷۱۷,۰۰۰۷۱۷,۰۰۰۷۱۷,۰۰۰
hospital۲,۸۲۵,۰۰۰۲,۸۲۵,۰۰۰۲,۸۲۵,۰۰۰
net۷۸۸,۰۰۰۷۸۸,۰۰۰۷۸۸,۰۰۰
org۷۱۸,۰۰۰۷۱۸,۰۰۰۷۱۸,۰۰۰
ir۴۸,۰۰۰۵۵,۰۰۰۴۸,۰۰۰
biz۹۹۱,۰۰۰۹۹۱,۰۰۰۹۹۱,۰۰۰
info۱,۲۱۶,۰۰۰۱,۲۱۶,۰۰۰۱,۲۱۶,۰۰۰
ws۱,۵۲۰,۰۰۰۱,۵۲۰,۰۰۰۱,۵۲۰,۰۰۰
name۷۹۹,۰۰۰۷۹۹,۰۰۰۷۹۹,۰۰۰
us۴۷۲,۰۰۰۴۷۲,۰۰۰۴۷۲,۰۰۰
tv۳,۳۹۸,۰۰۰۳,۳۹۸,۰۰۰۳,۳۹۸,۰۰۰
cc۵۸۱,۰۰۰۵۸۱,۰۰۰۵۸۱,۰۰۰
co۱,۷۷۴,۰۰۰۱,۷۷۴,۰۰۰۱,۷۷۴,۰۰۰
in۴۱۰,۰۰۰۴۱۰,۰۰۰۴۱۰,۰۰۰
io۳,۲۶۹,۰۰۰۳,۲۶۹,۰۰۰۳,۲۶۹,۰۰۰
asia۷۲۶,۰۰۰۷۲۶,۰۰۰۷۲۶,۰۰۰
mobi۱,۵۲۰,۰۰۰۱,۵۲۰,۰۰۰۱,۵۲۰,۰۰۰
company۶۴۸,۰۰۰۶۴۸,۰۰۰۶۴۸,۰۰۰
center۸۶۱,۰۰۰۸۶۱,۰۰۰۸۶۱,۰۰۰
zone۱,۷۱۰,۰۰۰۱,۷۱۰,۰۰۰۱,۷۱۰,۰۰۰
co.ir۲۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰
ac.ir۲۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰
sch.ir۲۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰۲۵,۰۰۰
gallery۱,۱۱۵,۰۰۰۱,۱۱۵,۰۰۰۱,۱۱۵,۰۰۰
media۱,۸۵۸,۰۰۰۱,۸۵۸,۰۰۰۱,۸۵۸,۰۰۰
me۹۸۷,۰۰۰۹۸۷,۰۰۰۹۸۷,۰۰۰
app۹۶۳,۰۰۰۹۶۳,۰۰۰۹۶۳,۰۰۰
shop۱,۷۴۳,۰۰۰۱,۷۴۳,۰۰۰۱,۷۴۳,۰۰۰
eu۳۷۲,۰۰۰۳۷۲,۰۰۰۳۷۲,۰۰۰
de۵۱۳,۰۰۰۵۱۳,۰۰۰۵۱۳,۰۰۰
ca۳,۷۱۲,۰۰۰۳,۷۱۲,۰۰۰۳,۷۱۲,۰۰۰
es۲,۶۸۱,۰۰۰۲,۶۸۱,۰۰۰۲,۶۸۱,۰۰۰
click۶۸۴,۰۰۰۶۸۴,۰۰۰۶۸۴,۰۰۰
tw۳,۴۸۴,۰۰۰۳,۴۸۴,۰۰۰۳,۴۸۴,۰۰۰
tips۱,۴۵۹,۰۰۰۱,۴۵۹,۰۰۰۱,۴۵۹,۰۰۰
store۳,۱۷۰,۰۰۰۳,۱۷۰,۰۰۰۳,۱۷۰,۰۰۰
today۱,۲۶۳,۰۰۰۱,۲۶۳,۰۰۰۱,۲۶۳,۰۰۰
website۱,۱۸۸,۰۰۰۱,۱۸۸,۰۰۰۱,۱۸۸,۰۰۰
co.com۱,۴۵۳,۰۰۰۱,۴۵۳,۰۰۰۱,۴۵۳,۰۰۰
fr۴,۱۲۱,۰۰۰۴,۱۲۱,۰۰۰۴,۱۲۱,۰۰۰
com.tw۳,۰۶۲,۰۰۰۳,۰۶۲,۰۰۰۳,۰۶۲,۰۰۰
ae۶,۲۱۹,۰۰۰۶,۲۱۹,۰۰۰۶,۲۱۹,۰۰۰
online۱,۸۱۶,۰۰۰۱,۸۱۶,۰۰۰۱,۸۱۶,۰۰۰
green۳,۹۰۲,۰۰۰۳,۹۰۲,۰۰۰۳,۹۰۲,۰۰۰
trade۱,۴۵۱,۰۰۰۱,۴۵۱,۰۰۰۱,۴۵۱,۰۰۰
ru۶,۰۴۸,۰۰۰۶,۰۴۸,۰۰۰۶,۰۴۸,۰۰۰
kz۶۴۳,۰۰۰۶۴۳,۰۰۰۶۴۳,۰۰۰
academy۱,۸۵۸,۰۰۰۱,۸۵۸,۰۰۰۱,۸۵۸,۰۰۰
works۱۱۴,۰۰۰۷۱۰,۰۰۰۷۱۰,۰۰۰
dev۸۰۲,۰۰۰۸۰۲,۰۰۰۸۰۲,۰۰۰
uk۳۷۳,۰۰۰۳۷۳,۰۰۰۳۷۳,۰۰۰
work۴۹۷,۰۰۰۴۹۷,۰۰۰۴۹۷,۰۰۰
sale۱,۴۵۳,۰۰۰۱,۴۵۳,۰۰۰۱,۴۵۳,۰۰۰
xyz۷۰۳,۰۰۰۷۰۳,۰۰۰۷۰۳,۰۰۰
clinic۱,۲۶۴,۰۰۰۱,۲۶۴,۰۰۰۱,۲۶۴,۰۰۰
studio۱,۶۲۲,۰۰۰۱,۶۲۲,۰۰۰۱,۶۲۲,۰۰۰
one۱,۱۰۲,۰۰۰۱,۱۰۲,۰۰۰۱,۱۰۲,۰۰۰
vip۹۱۲,۰۰۰۹۱۲,۰۰۰۹۱۲,۰۰۰
social۱,۸۶۵,۰۰۰۱,۸۶۵,۰۰۰۱,۸۶۵,۰۰۰
ai۱۷,۶۶۲,۰۰۰۱۷,۶۶۲,۰۰۰۱۷,۶۶۲,۰۰۰
homes۱,۲۵۳,۰۰۰۱,۲۵۳,۰۰۰۱,۲۵۳,۰۰۰
co.uk۹۲۸,۰۰۰۹۲۸,۰۰۰۹۲۸,۰۰۰
blog۱,۴۵۳,۰۰۰۱,۴۵۳,۰۰۰۱,۴۵۳,۰۰۰
support۳۰۵,۰۰۰۳۰۵,۰۰۰۳۰۵,۰۰۰
network۱,۲۶۳,۰۰۰۱,۲۶۳,۰۰۰۱,۲۶۳,۰۰۰
team۱,۷۱۰,۰۰۰۱,۷۱۰,۰۰۰۱,۷۱۰,۰۰۰
club۶۵۴,۰۰۰۶۵۴,۰۰۰۶۵۴,۰۰۰
group۱,۵۹۷,۰۰۰۱,۵۹۷,۰۰۰۱,۵۹۷,۰۰۰
site۱,۴۵۳,۰۰۰۱,۴۵۳,۰۰۰۱,۴۵۳,۰۰۰
pro۱,۲۱۶,۰۰۰۱,۲۱۶,۰۰۰۱,۲۱۶,۰۰۰
global۳,۹۰۲,۰۰۰۳,۹۰۲,۰۰۰۳,۹۰۲,۰۰۰
photo۲,۴۲۱,۰۰۰۲,۴۲۱,۰۰۰۲,۴۲۱,۰۰۰
pw۱,۱۴۰,۰۰۰۱,۱۴۰,۰۰۰۱,۱۴۰,۰۰۰
agency۱,۲۶۳,۰۰۰۱,۲۶۳,۰۰۰۱,۲۶۳,۰۰۰
com.tr۲,۵۶۰,۰۰۰۲,۵۶۰,۰۰۰۲,۵۶۰,۰۰۰
com.co۶۳۴,۰۰۰۶۳۴,۰۰۰۶۳۴,۰۰۰
de.com۲,۶۷۸,۰۰۰۲,۶۷۸,۰۰۰۲,۶۷۸,۰۰۰
 • قیمت های ذکر شده بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
 • در هنگام تکمیل سفارش ۹ درصد مالیات بر ارزش افروده به قیمت ها اضافه می گردد.

سوالات متدوال

ممکن است پاسخ سوال شما در این سوالات نباشد میتواند همواره از طریق تماس با ما سوالات خود را مطرح فرمایید.

دامنه نام رسمی سایت شماست که دیگران از طریق این نام به وب سایت شما دسترسی خواهند داشت.
هر دامنه از دو بخش تشکیل شده است نام و پسوند.
نام دامنه می تواند نام برند، نام مجموعه یا هر نام دیگری که شما انتخاب می کنید می تواند باشد و پسوند دامنه می تواند ماهیت وب سایت شما را مشخص کند.
امروزه برای مشاغل و رشته های مختلف پسوند های مختلفی در دسترس و قابل استفاده قرار گرفته است.

دامنه در واقع فونداسیون و زیرساخت اولیه وب سایت شما محسوب می گردد.
نام دامنه در واقع نامی است که بازدیدکنندگان با آن نام به وب سایت شما مراجعه می کنند و وب سایت شما را با این نام می‌شناسند.
بنابراین داشتن یک دامنه که به نام یا کسب و کار شما نزدیک است بسیار اهمیت دارد.

ایران وب هاست یکی از شرکت های با سابقه در میزبانی و ثبت دامنه می باشد. تاکنون هزاران دامنه توسط این شرکت به ثبت رسیده است.
* ایران وب هاست دارای نمایندگی رسمی از برترین و معتبرترین ثبت کنندگان اصلی دامنه می باشد.

در واقع دامنه فقط نامی است که شما به ثبت می رساند و مالک آن هستید اما برای داشتن یک وب سایت نیاز به فضای میزبانی (‌هاست)‌ دارید تا بتوانید محتوای وب سایت خود که شامل متن و تصویر است را در آن قرار دهید.
دامنه بدون میزبانی نمی تواند در شبکه اینترنت فعال باشد و دیده شود. تهیه یک سرویس میزبانی در کنار دامنه برای فعال سازی وب سایت ضروری است.

شما ممکن است مالک یک یا ده ها دامنه باشید و در این زمینه هیچ محدودیتی وجود ندارد. شما مالک این دامنه ها هستید و در صورت تمایل می توانید مالکیت آنها را به فرد یا مجموعه ای دیگر منتقل نمایید.
برای انتقال این مالکیت فرآیندی وجود دارد که براحتی می توانید آن را از طریق ایران وب هاست به انجام برسانید.

اکنون ده ها پسوند مختلف از پسوند های دامنه com تا gallery و پسوند کشورها مانند ca و es در ایران وب هاست قابل ثبت هستند و شما می توانید به راحتی متناسب با کسب و کار خود یک یا چند دامنه را به ثبت برسانید.
همچین امکان آن را خواهید داشت که همه دامنه ها یک وب سایت واحد را نمایش دهند.

برای ثبت دامنه به نام خودتان باید در فرم جستجو نام دامنه را جستجو نمایید. در صورتی که دامنه با پسوند مورد نظر در دسترس باشد و توسط فرد دیگری ثبت نشده باشد می تواند با ادامه فرآیند سفارش و پرداخت هزینه های مربوطه مالکیت آن دامنه را برای خود بدست آورید.

– بهتر است در انتخاب نام دامنه ، به نزدیک بودن نام آن با نام مورد نظر و کسب و کار دقت فرمایید.
– بهتر است از کاراکترها و حروف مناسب استفاده نمایید.
– می توانید با افزودن کلماتی مانند co و یا استفاده از – دامنه انتخاب خود را گسترش دهید.
– در صورتی که با پسوند مورد نظر دامنه در دسترس نبود می توانید پسوند های دیگری را انتخاب نمایید.
– حدالامکان سعی کنید نام دامنه کوتاه باشد اما دقت کنید دامنه هایی ۲ یا ۳ یا ۴ حرفی و حتی ۵ حرفی نیز به راحتی قابل ثبت نیستند اما با جستجو می توانید شانس خود را آزمایش کنید.

بعضی از پسوند ها بخصوص پسوند کشورها مانند es. یا fr. یا ca. نیاز به اطلاعات بیشتری مانند اطلاعات مکانی شما در آن مکان دارند اما ایران وب هاست می تواند با استفاده از امکانات و درگاه هایی که در اختیار دارد این دامنه ها را برای شما به ثبت برساند.

ممکن است فرآیند ثبت این دامنه ها کمی زمان بر باشد و یا ممکن است امکان ثبت دامنه وجود نداشته باشد اما ما در ایران وب هاست تمام تلاشمان را برای ثبت این دامنه ها انجام خواهیم داد.

* تاکنون صدها دامنه از همین نوع در ایران وب هاست به ثبت رسیده و در اختیار مشترکین قرار داده شده است.

آماده پاسخگویی هستیم…

در کنار شما هستیم و میتوانیم از یکی از راه های روبرو پاسخگوی پرسشهای شما باشیم.

گفتگوی آنلاین از طریق چت وب سایت

ازتباط از طریق ایمیل

تماس از طریق تلفن
۰۲۱۹۱۰۱۰۲۱۱