خطای 554 5.7.1 Mail آنتی اسپم

خطای 554 5.7.1 Mail آنتی اسپم

در طی مکاتبات ایمیلی خود با افراد ممکن است برخی از آنها خطای زیر را برای شما ارسال کنند و از شما سوال کنند که چرا برخی از ایمیل هایشان به شما نمی رسد و متن ایمیل زیر به آنها برگشت می خورد.

554 5.7.1 Mail (SESSIONID) appears to be unsolicited – REASON – resend with the code NOTSPAMTAG appended to subject and ask to have your email whitelisted (the code NOTSPAMTAG changes each 24 hours).

ادامه مطلب